SHINE, baby

Editorial for DREAMINGLESS magazine

 

model Avant Models

muah Olga Kuznetsova

stylist Katya Yanson